کنود یک هنر رزمی مدرن ژاپنی است که از شمشیر به نام “kenjutsu” فرود آمده و از شمشیر بامبو به نام “shinai” و زره پوش محافظی به نام “bōgu” استفاده می کند. امروزه، این نه تنها در ژاپن، بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر در سراسر جهان نیز کاربرد دارد.

کنود به عنوان یک فعالیت متشکل از شیوه های هنرهای رزمی و ارزش هایی با ورزش شدید مانند فعالیت فیزیکی شناخته می شود.
Kendo

در ژاپن، شمشیرزنان مدارس “kenjutsu” را تأسیس کردند و مدارس برای قرنها ادامه یافتند و امروزه تمرین کنودو شکل گرفته است. تمرینات رسمی کاندو که به نام “کاتا” شناخته می شوند در قرن ها پیش به عنوان “kenjutsu” برای رزمندگان توسعه داده شد. در شکل اصلاح شده، اینها هنوز هم امروز تمرین می کنند و مورد مطالعه قرار می گیرند.

Contact us : info@mai-ko.com

Rate this post
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Comment

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.